bigstock-close-up-of-womans-cupped-hand-45689725

ŠEIMOS MEDIACIJA

KĄ MES DAROME?

Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) yra ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli ginčų taikinimo tarpininkai (mediatoriai) padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Taikaus ginčo sprendimo rezultatas – ginčo šalių susitarimas, kuris pasiektas atsižvelgiant į šalių poreikių suderinimą bei abipusį sutikimą dėl susitarimo sudarymo. Mes, psichologas ir teisininkas kaip komanda, dalyvaujame šalių pokalbyje kaip nepriklausomi, nešališki ir neutralūs tarpininkai. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad šalių pokalbis vyktų, ir kad jis vyktų laikantis abipusės pagarbos ir lygiateisiškumo principų.

Mūsų dalyvavimo tikslas – palaikant šalių bendravimą, padėti pasiekti susitarimą pačių ginčo šalių sprendimu. Visus sprendimus dėl iškilusių klausimų priima išskirtinai tik pačios ginčo šalys.

KO MES NEDAROME?

Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) nėra procedūra, kurios eigoje bus nustatyti „kaltieji” asmenys ir už tai jų lauks atitinkamos pasekmės. Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) tikslas – sudaryti šalims palankias sąlygas su tarpininko (mediatoriaus) pagalba taikiai susitarti. Todėl mes nepriimame sprendimų už ginčo šalį ir nepalaikome nė vienos iš šalių.

Ne visus šeimos ginčus galima išspręsti taikiai. Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) metu negalima susitarti dėl dalykų, kurie prieštarauja įstatymui. Šios procedūros pagalba taip pat neleidžiama susitarti taip, kad vienos iš šalių padėtis būtų nepagrįstai apsunkinta ar būtų apribotos jos teisės. Paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, mes atsisakysime tarpininkauti.

Tarpininkavimo metu mes remsimės savo srities žiniomis ir patirtimi, galime pateikti tam tikrą teisinę informaciją, tačiau konsultacijų šalims neteiksime.

KAIP MES TARPININKAUJAME?

Mes esame įsipareigoję būti neutralūs ir nešališki, neatskleisti konfidencialios informacijos, laikytis Europos mediatorių elgesio kodekso reikalavimų. Šių esminių įsipareigojimų laikomės viso bendravimo su šeimos ginčo šalimis metu.

Šeimos ginčo taikinamojo tarpininkavimo susitikimas yra savanoriškas. Todėl šeimos ginčo šalių susitikimą mes organizuosime, jeigu to paprašė bent viena iš šeimos ginčo šalių, o dalyvausime šeimos ginčo šalių pokalbyje kaip trečioji šalis, tik jeigu abi ginčo šalys su tuo sutinka.

Mes pasiūlysime susitikimo vietą ir su kiekviena šalimi individualiai suderinsime tinkamą laiką bendram susitikimui.

Susitikimo pradžioje mes supažindinsime su pagrindiniais šeimos mediacijos principais, aptarsime susitikimo organizacinius dalykus, atsakysime į klausimus.

Mūsų teikiama paslauga yra mokama, pasirašoma paslaugų sutartis. Šeimos mediacija pradedama tik po to, kai mes ir ginčo šalys pasirašysime sutartį dėl taikinamojo tarpininkavimo paslaugų, kurioje be kitų dalykų yra nustatytas atlyginimo dydis ir atsiskaitymo tvarka.

Mūsų taikinamojo tarpininkavimo šeimos ginčuose tikslas – užtikrinti vienodas šeimos ginčo šalių galimybes būti išklausytai, padėti pačioms šalims atrasti sprendimus ir pasiekti abi šalis tenkinantį susitarimą dėl ginčo.

Jeigu susitikimo metu šeimos ginčo šalims pavyksta pasiekti susitarimą, susitarimo sąlygos surašomos dokumente. Šeimos ginčo šalys turi teisę savo nuožiūra konsultuotis jai teisinę pagalbą teikiančiu advokatu ar kitu asmeniu dėl teisiškai įpareigojančio dokumento pasirašymo.

Svarbu žinoti, kad bet kuri ginčo šalis bet kuriuo metu turi teisę baigti susitikimą ir išvykti nepaaiškindama tokio savo sprendimo priežasčių. Mes laikysime paslaptyje visą informaciją, kylančią iš arba susijusią su mediacija, įskaitant aplinkybę, kad mediacija turi įvykti arba įvyko, išskyrus atvejus, kai šalys pritarė informacijos atskleidimui arba kai tokią informaciją įpareigojama atskleisti remiantis teisės aktais arba dėl viešosios tvarkos apsaugos.

 

KADA TAI AKTUALU JUMS?

Mūsų tarpininkavimas yra aktualus, esant šeimos ar artimų žmonių ginčui, kurio dėl įvairių priežasčių šalys nebegali išspręsti pačios. Dėl taikinamojo tarpininkavimo galima kreiptis tiek kilus teisminiam ginčui, kai byla jau yra nagrinėjama teisme, o ypač rekomenduojame tai apsvarstyti, kai šalys dar nesikreipė į teismą dėl kilusio ginčo sprendimo. Šeimos ar artimų žmonių ginčai, kurių sprendimui kyla poreikis ieškoti pagalbos, dažniausiai yra susiję su santuokos iširimu ar faktinių bendro gyvenimo partnerių išsiskyrimu. Tačiau tarpininko pagalba taip pat gali būti aktuali šalims ieškant sprendimų kitokiuose šeimos ir artimų žmonių ginčuose – asmeniniuose ir turtiniuose, kurie yra labai įvairūs. Kaip dažniausiai pasitaikančius, galėtume išskirti šiuos atvejus, kuomet mūsų dalyvavimas gali padėti šeimos ginčo šalims rasti sprendimą dėl:

 • Santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu;
 • Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų;
 • Nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • Bendravimo su nepilnamečiu vaiku bei dalyvavimo jo auklėjime tvarkos nustatymo ir jos pakeitimo;
 • Išlaikymo nepilnamečiui vaikui teikimo ir nustatyto išlaikymo pakeitimo;
 • Sutuoktinių ar faktinių bendro gyvenimo partnerių turto pasidalinimo;
 • Vedybų sutarties sudarymo ir sąlygų;
 • Kitokių šeimos ir artimų žmonių ginčų.

Šeimos mediaciją vykdo vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir porų psichologė Daiva Grikšienė ir advokatas Mindaugas Vaičiūnas.

Registracija tel.+370 644 25555

Šeimos mediacija

KĄ MES DAROME?

Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) yra ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli ginčų taikinimo tarpininkai (mediatoriai) padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Taikaus ginčo sprendimo rezultatas – ginčo šalių susitarimas, kuris pasiektas atsižvelgiant į šalių poreikių suderinimą bei abipusį sutikimą dėl susitarimo sudarymo. Mes, psichologas ir teisininkas kaip komanda, dalyvaujame šalių pokalbyje kaip nepriklausomi, nešališki ir neutralūs tarpininkai. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad šalių pokalbis vyktų, ir kad jis vyktų laikantis abipusės pagarbos ir lygiateisiškumo principų.

Mūsų dalyvavimo tikslas – palaikant šalių bendravimą, padėti pasiekti susitarimą pačių ginčo šalių sprendimu. Visus sprendimus dėl iškilusių klausimų priima išskirtinai tik pačios ginčo šalys.

KO MES NEDAROME?

Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) nėra procedūra, kurios eigoje bus nustatyti „kaltieji” asmenys ir už tai jų lauks atitinkamos pasekmės. Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) tikslas – sudaryti šalims palankias sąlygas su tarpininko (mediatoriaus) pagalba taikiai susitarti. Todėl mes nepriimame sprendimų už ginčo šalį ir nepalaikome nė vienos iš šalių.

Ne visus šeimos ginčus galima išspręsti taikiai. Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) metu negalima susitarti dėl dalykų, kurie prieštarauja įstatymui. Šios procedūros pagalba taip pat neleidžiama susitarti taip, kad vienos iš šalių padėtis būtų nepagrįstai apsunkinta ar būtų apribotos jos teisės. Paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, mes atsisakysime tarpininkauti.

Tarpininkavimo metu mes remsimės savo srities žiniomis ir patirtimi, galime pateikti tam tikrą teisinę informaciją, tačiau konsultacijų šalims neteiksime.

KAIP MES TARPININKAUJAME?

Mes esame įsipareigoję būti neutralūs ir nešališki, neatskleisti konfidencialios informacijos, laikytis Europos mediatorių elgesio kodekso reikalavimų. Šių esminių įsipareigojimų laikomės viso bendravimo su šeimos ginčo šalimis metu.

Šeimos ginčo taikinamojo tarpininkavimo susitikimas yra savanoriškas. Todėl šeimos ginčo šalių susitikimą mes organizuosime, jeigu to paprašė bent viena iš šeimos ginčo šalių, o dalyvausime šeimos ginčo šalių pokalbyje kaip trečioji šalis, tik jeigu abi ginčo šalys su tuo sutinka.

Mes pasiūlysime susitikimo vietą ir su kiekviena šalimi individualiai suderinsime tinkamą laiką bendram susitikimui.

Susitikimo pradžioje mes supažindinsime su pagrindiniais šeimos mediacijos principais, aptarsime susitikimo organizacinius dalykus, atsakysime į klausimus.

Mūsų teikiama paslauga yra mokama, pasirašoma paslaugų sutartis. Šeimos mediacija pradedama tik po to, kai mes ir ginčo šalys pasirašysime sutartį dėl taikinamojo tarpininkavimo paslaugų, kurioje be kitų dalykų yra nustatytas atlyginimo dydis ir atsiskaitymo tvarka.

Mūsų taikinamojo tarpininkavimo šeimos ginčuose tikslas – užtikrinti vienodas šeimos ginčo šalių galimybes būti išklausytai, padėti pačioms šalims atrasti sprendimus ir pasiekti abi šalis tenkinantį susitarimą dėl ginčo.

Jeigu susitikimo metu šeimos ginčo šalims pavyksta pasiekti susitarimą, susitarimo sąlygos surašomos dokumente. Šeimos ginčo šalys turi teisę savo nuožiūra konsultuotis jai teisinę pagalbą teikiančiu advokatu ar kitu asmeniu dėl teisiškai įpareigojančio dokumento pasirašymo.

Svarbu žinoti, kad bet kuri ginčo šalis bet kuriuo metu turi teisę baigti susitikimą ir išvykti nepaaiškindama tokio savo sprendimo priežasčių. Mes laikysime paslaptyje visą informaciją, kylančią iš arba susijusią su mediacija, įskaitant aplinkybę, kad mediacija turi įvykti arba įvyko, išskyrus atvejus, kai šalys pritarė informacijos atskleidimui arba kai tokią informaciją įpareigojama atskleisti remiantis teisės aktais arba dėl viešosios tvarkos apsaugos.

KADA TAI AKTUALU JUMS?

Mūsų tarpininkavimas yra aktualus, esant šeimos ar artimų žmonių ginčui, kurio dėl įvairių priežasčių šalys nebegali išspręsti pačios. Dėl taikinamojo tarpininkavimo galima kreiptis tiek kilus teisminiam ginčui, kai byla jau yra nagrinėjama teisme, o ypač rekomenduojame tai apsvarstyti, kai šalys dar nesikreipė į teismą dėl kilusio ginčo sprendimo. Šeimos ar artimų žmonių ginčai, kurių sprendimui kyla poreikis ieškoti pagalbos, dažniausiai yra susiję su santuokos iširimu ar faktinių bendro gyvenimo partnerių išsiskyrimu. Tačiau tarpininko pagalba taip pat gali būti aktuali šalims ieškant sprendimų kitokiuose šeimos ir artimų žmonių ginčuose – asmeniniuose ir turtiniuose, kurie yra labai įvairūs. Kaip dažniausiai pasitaikančius, galėtume išskirti šiuos atvejus, kuomet mūsų dalyvavimas gali padėti šeimos ginčo šalims rasti sprendimą dėl:

 • Santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu;
 • Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų;
 • Nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • Bendravimo su nepilnamečiu vaiku bei dalyvavimo jo auklėjime tvarkos nustatymo ir jos pakeitimo;
 • Išlaikymo nepilnamečiui vaikui teikimo ir nustatyto išlaikymo pakeitimo;
 • Sutuoktinių ar faktinių bendro gyvenimo partnerių turto pasidalinimo;
 • Vedybų sutarties sudarymo ir sąlygų;
 • Kitokių šeimos ir artimų žmonių ginčų.

Šeimos mediaciją vykdo vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir porų psichologė Daiva Grikšienė ir advokatas Mindaugas Vaičiūnas.

Registracija tel.+370 644 25555